Division of Materials & Interfaces, The Society of Chemical Engineers, Japan

Japanese

Board members

 

Division chair T.Yamaguchi (Tokyo Tech)  
Vice chair  A.Shioi
(Doshisya U)
A. Shono
(Tokyo U Sci.)
H. Takiyama
(Tokyo U Agr and Tech)
M. Yamamura
(Kyutech)
M. Yoshida
(Kagoshima U)
T. Ono
(Okayama U)
Secretaries         M. Aida (Idemitsu) K. Aizawa (Hiroshima U) K. Igarashi
(Osaka City U)
S. Inasawa
(Tokyo U Agr and Tech)
H. Ohisima (Osaka City U) M. Ogawa (Fuji Silysia)
K. Kurumada
(Fukushima College Tech)
Y. Kobayashi (Ibaragi U) Y. Komoda (Kobe U)
K. Shiomori (Miyazaki U) M. Shishido (Yamagata U) K. Seida (Toyo U)
K. Taki (Kanazawa U) D. Nagao (Tohoku U) S. Nagamine (Kyoto U)
M. Nakayama
(MITSUBISHI RAYON)
T. Hino
(MITSUBISHI RAYON)
K. Maeda (U Hyogo)
Y. Miura (Kyushu U) Y. Miyake (Kansai U) Y. Mori (Doshisya U)
T. Yoshida (TOPPAN) T. Wakihara(U Tokyo) T. Watanabe(Kyushu U)
S. Watanabe(Kyoto U)    
Auditors M. Konno(Tohoku U) M. Miyahara (Kyoto U) T. Ohkubo (U Tokyo)
Secretariat T. Tamaki (Tokyo Tech)    

pagetop

Subdivision

 • M. Yamamura (Coating Technology)
 • H. Takiyama (Crystallization)
 • M. Yoshida (Functional Particles)
 • T. Ono (Soft Matter Engineering, TBA)

pagetop

Past division chair

 • J. Emi (2002)
 • K. Higashitani (2003-2004)
 • Y. Nakano (2005-2006)
 • M. Konno (2007-2008)
 • S. Sakohara (2009-2010)
 • M. Miyahara (2011-2012)
 • T. Ohkubo (2013-2014)

pagetop